MH cung cấp màu sắc chính xác cho yêu cầu bóng màu đặc biệt của khách hàng một cách nhanh chóng. Quá trình này bắt đầu với các đội màu chuyên gia và thiết bị đo lường màu sắc tiên tiến nhất. Các yêu cầu về màu sắc của khách hàng được gửi tới Mh trong các mẫu vật lý hoặc được truyền bằng điện tử để khớp. Và sản xuất số lượng lớn được kết hợp chính xác với màu mẫu với Hệ thống đo màu Mh.

Báo chí bằng hồng ngoại tiên tiến

Báo chí bằng hồng ngoại tiên tiến

Không có hệ thống đo tự động nhuộm ống

Không có hệ thống đo tự động nhuộm ống

Hệ thống bán bột tự động bán tự động

Hệ thống bán bột tự động bán tự động

Hệ thống thanh toán và phân phối chất lỏng tự động

Hệ thống thanh toán và phân phối chất lỏng tự động