Nhà máy MH Tour

Nhà máy sản xuất chỉ may

Bobbin Winder

Bobbin Winder

Máy cuộn tốc độ cao

Máy cuộn tốc độ cao

Nhiệt độ cao và máy nhuộm áp suất cao

Nhiệt độ cao và máy nhuộm áp suất cao

Máy cuộn quanh chùa thường

Máy cuộn quanh chùa thường

Nhà máy Sản phẩm Thêu

Slack Winding

Slack Winding

Máy cuộn dây thông thường

Máy cuộn dây thông thường

Tua lại

Tua lại

Lọn

Lọn

Loại kép Twister

Loại kép Twister

Sợi Inverted

Sợi Inverted

Máy nhuộm và Thiết bị nhuộm

Máy nhuộm và Thiết bị nhuộm